Kontakt:

Obecný úrad
Podhorany 114
059 93 Bušovce

052 / 458 36 01
www.maldur.ocu.sk
maldur@stonline.sk

IČO: 00 326 461
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28621562/0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Aktuálne - Výberové konanie - riaditeľka MŠ

                             

                              OBEC  PODHORANY       

                                                            Obecný úrad Podhorany č. 114, 059 93 Podhorany

                            

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

      VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Podhorany s nástupom od 2.9.2014

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

-        odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-        najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

    -       znalosť príslušnej legislatívy,

    -       komunikatívnosť,

    -       riadiace a organizačné schopnosti,

    -       osobné a morálne predpoklady,

    -       zdravotná spôsobilosť na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca,

    -       spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

    -       práca s počítačom , práca s internetom

Zoznam dokladov, ktoré účastní predkladá do výberového konania:

    -       prihláška do výberového konania,

    -       štruktúrovaný profesijný životopis,

    -       overené kópie dokladov o vzdelaní,

    -       doklad o bezúhonnosti

    -       výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

    -       potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

    -       písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,

    -       súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 22.08.2014 do 12:00 hod. na adresu:

Obec Podhorany, Obecný úrad, Podhorany 114, 059 93 Bušovce

   Na obálku prosíme uviesť:

„Výberové konanie riaditeľ MŠ“

„ NEOTVÁRAŤ!“

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Obec Podhorany : tel.: 052/458 36 01    e-mail: maldur@stonline.sk  

 Podhorany 22.07.2014
                                                                                                                Jozef Oračko, v.r.
                                                                                                    starosta obce

                        

Aktuálne - Výberové konanie - riaditeľka MŠ

Vyhlásenie kandidatúry starosta obce

Vyhlásenie kandidatúry - poslanci

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

Rómske občianske hliadky

Výsledky komunálnych volieb - OZ

Výsledky komunálných volieb - starosta

pozvánka

Výzva na poskytnutie služby

< 1 2 >