Kontakt:

Obecný úrad
Podhorany 114
059 93 Bušovce

052 / 458 36 01
www.maldur.ocu.sk
maldur@stonline.sk

IČO: 00 326 461
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28621562/0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | pozvánka

STAROSTA  OBCE  PODHORANY

 

P  O Z  V Á  N  K  A

V zmysle §-u 12 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

 v znení neskorších predpisov zvolávam

 

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODHORANOCH,

ktoré sa uskutoční dňa 06. decembra 2014, t. j. v sobotu  o 18.00 hodine

v   sále kultúrneho domu  v Podhoranoch.

 

Program :

1. a/ Otvorenie zasadnutia

b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

c/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

e/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

f/ Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

4. Zloženie sľubu koordinátora a členov Rómskej občianskej hliadky

  • a/ schválenie Štatútu ROH
  • b/ oboznámenie  poslancov OZ s náplňou práce ROH

5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

7.  Diskusia

8. Schválenie uznesenia

9. Záver

                                                          

              Jozef Oračko

                                                                          starosta obce

Aktuálne - Výberové konanie - riaditeľka MŠ

Vyhlásenie kandidatúry starosta obce

Vyhlásenie kandidatúry - poslanci

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

Rómske občianske hliadky

Výsledky komunálnych volieb - OZ

Výsledky komunálných volieb - starosta

pozvánka

Výzva na poskytnutie služby

< 1 2 >