Kontakt:

Obecný úrad
Podhorany 114
059 93 Bušovce

052 / 458 36 01
www.maldur.ocu.sk
maldur@stonline.sk

IČO: 00 326 461
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28621562/0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Výzva na poskytnutie služby

 

Projekt s názvom  Rómske občianske hliadky v obci Podhorany

„Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

www.esf.sk, www.iazasi.gov.sk

                                                                

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou

podľa § 9 odstavec 9 zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene

 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na poskytnutie služby

 

 

1.IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov verejného obstarávateľa :         Obec Podhorany

Sídlo:                                                  Podhorany 114,  059 93  Podhorany

Zastúpený:                                          Jozef Oračko

Kontaktná osoba:                               Ingrid Bajáková

IČO:               00326 461

DIČ:                                                   2020697250

Telefón:                                              052 458 3601

Elektronická pošta:                             maldur@stonline.sk

 

2.PREDMET ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je poskytnutie dodávky stravných poukážok.

Zatriedenie podľa slovníka spoločného obstarávania: 30199770-8 Stravné poukážky

 

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY

Stravné poukážky

 

4. Opis predmetu zákazky

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Je to zabezpečenie náhradnej

formy stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach prevádzkovateľov oprávnených na poskytovanie stravovacích služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzača - dodanie stravných poukážok pre zamestnancov obstarávateľa v nominálnej

hodnote 3,15 €/ks vrátane ich dovozu priamo k obstarávateľovi, v predpokladanom množstve cca 1700 ks počas obdobia realizácie projektu.

Názov projektu:Rómske občianske hliadky v obci Podhorany 

ITMS kód projektu: 27120130677

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Kód výzvy: OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02

 

 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky a podmienky financovania

 

Miesto doručenia služby je: Obec Podhorany 114, Podhorany

Termín dodania služby- v lehote max. do 3 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky

kupujúcim počas trvania zmluvy.

Podmienky financovania- bezhotovostný prevod po dodaní tovaru s tridsať dňovou splatnosťou

faktúry.

 

6. Lehota dodania zákazky

Od 12/2014 do 09/2015.

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky

Cena za komplex predmet zákazky je 5 515,65 € bez DPH

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane DPH.

Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie

ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas trvania zmluvy meniť nominálnu hodnotu stravných

poukážok a celkový počet stravných poukážok.

 

8. Komplexnosť dodávky

Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania.

 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet

zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane všetkých nákladov

súvisiacich s predmetom zákazky (balné, poštovné, poistné, odmena a pod.).

 

10. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená poskytovať

obstarávané služby. Oprávnenosť preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať obstarávanú

službu - živnostenský list, výpis z Obchodného registra, doklad o zápise do zoznamu podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže schopnosť poskytovať obstarávanú službu.

 

11. Vyhotovenie, jazyk a obsah ponuky

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:

 

1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

 výška DPH,

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.

Cenová ponuka (Príloha č. 1) sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača.

2. Doklad o oprávnení poskytovať službu– podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky.  Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia.

3. Čestné vyhlásenie uchádzača– že všetky údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé a že súhlasí so stanovenými obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa. Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača.

V prípade, že v súťažnej ponuke nebudú splnené podmienky alebo nebude doložený niektorý z dokladov (cenová ponuka, doklad o oprávnení, čestné vyhlásenie) bude ponuka

považovaná za neúplnú a zo súťaže bude vylúčená v procese administratívneho hodnotenia.

 

12. Označenie ponuky

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v uzavretej nepriehľadnej obálke na adresu verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1.

Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:

názov a adresu verejného obstarávateľa

obchodné meno a adresu uchádzača

označenie: „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Stravné poukážky – NEOTVÁRAŤ“

Osobne možno doručiť obálky s ponukami najneskôr do 30.12.2014 do 10:00 hod.

 

13. Miesto a termín predkladania ponúk

Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk do 30.12.2014 do

10:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.

 

14. Vyhodnotenie ponúk

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 30.12.2014 o 13:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného obstarávateľa.

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH). S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.

 

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude poštou alebo elektronicky doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude poštou alebo elektronicky  doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola

prijatá.

 

 

16. Zrušenie súťaže

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať, alebo ak ponúknutá cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú cenu verejného obstarávateľa.

 

17. Osoba zodpovedná za vykonanie vo: Jozef Oračko

 

18. Dátum vyhotovenia výzvy: 17.12.2014

 

Dátum: 17. 12. 2014,                                                                                     

Štatutárny zástupca: Jozef Oračko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne - Výberové konanie - riaditeľka MŠ

Vyhlásenie kandidatúry starosta obce

Vyhlásenie kandidatúry - poslanci

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

Rómske občianske hliadky

Výsledky komunálnych volieb - OZ

Výsledky komunálných volieb - starosta

pozvánka

Výzva na poskytnutie služby

< 1 2 >