Kontakt:

Obecný úrad
Podhorany 114
059 93 Bušovce

052 / 458 36 01
www.maldur.ocu.sk
maldur@stonline.sk

IČO: 00 326 461
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28621562/0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

História

Prvé archeologické prieskumy boli uskutočnené v posledných desaťročiach minulého storočia miestnymi bádateľmi. Sporadický výskum pokračoval aj medzi svetovými vojnami. Obyčajne išlo len o získanie efektnejších nálezov. Pri popisovaní nálezov v kežmarskom múzeu bolo zistené, že v údolí rieky Poprad bolo hustejšie praveké osídlenie. Nálezy L. Bánesza z Archeologického ústavu v Nitre z roku 1959 potvrdili osídlenie územia obce pravdepodobne už v období mladšieho paleolitu / 45 000-8 500 pred n.l./, počas ktorého ľudská spoločnosť prekonala prechod od prvobytného stáda k rodovému zriadeniu - matriarchátu. Paleolitický človek sídlil v jaskyniach, previsoch, chatrčiach a aj pod holým nebom. V roku 1959 bolo v Podhoranoch objavené nálezisko štiepanej industrie, ktoré sa nachádzalo nad železničnou stanicou, na južných svahoch kopca "Šipkovec" /kóta 651,7/ naľavo od hradskej smerom do Podolínca. Kamenné artefakty ležali na povrchu bez keramického materiálu. Našiel sa tu čepeľovitý úštep z hnedého radiolaritu a radiolaritové klínové rydlo bočné, kombinované s ďalším rydlom. Ďalší zelenavošedý čepľovitý úštep bol opatrený na ľavej hrane jemnou retušou. Najvýznamnejším nálezom je malá radiolaritová hnedá čepieľka s jemnou retušou pri pravej terminálnej časti a s drobnou úžitkovou retušou v strede ľavej spodnej časti. V strede čepieľky sú dva protiľahlé vruby, ktoré súvisia zrejme s funkčnou stránkou tohoto typu a slúžili k uľahčeniu pripevnenia hrotu strely na drevenú rúčku. Hrotíky s malými preškrteniami sa objavujú v mladšom paleolite a sú datované obvykle do würmu 3. Nálezy zo Starej Ľubovne a Podolínca, vykonané v tom istom roku, boli veľmi podobné a nájdené artefakty sa nedali s určitosťou datovať. Štiepaná industria nebola sprevádzaná keramikou ani brúsenými kamennými a kostenými nástrojmi.

Nech naše deti s láskou spomínajú nielen na svojich rodičov, ale aj na svoju rodnú obec v ktoromkoľvek kúte sveta.

Najstaršia písomná zmienka z roku 1297. Pôvodne nemecká obec s názvom MALDUR. V súčasnosti je v obci 1945 obyvateľov, ktorej súčasťou sú aj Rómovia. Pôsobí tu MŠ, ZŠ 1 – 4 ročník. Je vybudované zdravotné stredisko. Medzi kultúrne pamiatky patria, katolícky kostol sv. Martina z 13. storočia.

 

Z histórie obce - pdf leták na stiahnnutie