Kontakt:

Obecný úrad
Podhorany 114
059 93 Bušovce

052 / 458 36 01
www.maldur.ocu.sk
maldur@stonline.sk

IČO: 00 326 461
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 28621562/0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúra

Názov projektu: Rómske občianske hliadky v obci Podhorany

Časový rámec realizácie projektu: Od 31. 10.2014 do 30. 09.2015

Celkové náklady na projekt :  75 100,46 €

Výška poskytnutého NFP: 71 345,44 €

 

 

 

 

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu 

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

Hlavný cieľ projektu: 

Podporiť sociálnu inklúziu MRK v obci prostredníctvom rozvoja novej služby 

 

Čiastkový cieľ projektu:

Obmedziť a odstrániť negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom prostredí. 

 

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

  • Väzba na príslušný cieľ opatrenia
  • Podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách
  • Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce
  • Činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie

 

Výber, prijatie a výkon zamestnancov

Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Výberové konanie na koordinátora a 6 členov občianskej hliadky bolo uskutočnené 26. 11. 2014. Výberové konanie prebehlo v súlade s pokynmi prijímateľa a v zmysle usmernenia. Výkon činnosti členov Rómskej občianskej hliadky zahŕňa monitoring, kontrolu lokalít a prevenciu. Tím občianskej hliadky bol rozdelený na 3 skupiny, ktoré hliadkujú podľa inštrukcií koordinátora občianskej hliadky. Koordinátor občianskej hliadky vypracoval Štatút občianskej hliadky. Koordinátor občianskej hliadky vypracúváva týždenné a mesačné správy činnosti občianskej hliadky, ktoré sú archivované.

 

Vyškolenie a výcvik tímu občianskej hliadky

Poskytnuté špeciálne školenie počas 45 hodín v oblastiach práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky, základy trestného práva a trestného poriadku, základy zákonov o priestupkoch, zákonoch o cestnej premávke a praktický výcvik v teréne pod dohľadom školiteľa.

 

Senzibilizačné aktivity 

Senzibilizačné aktivity majú za cieľ vzájomne prepojiť komunitu - majoritné obyvateľstvo, príslušníkov MRK, samosprávu a iné inštitúcie a vyzdvihnúť prácu členov občianskej hliadky a polície, prevencia pred kriminálnymi činmi a zníženie patologických javov. Formou - súťaží, prehliadok a semináre za účasti verejnosti, najmä mládeže. 

Vyškolenie a výcvik tímu občianskej hliadky